Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Aktualności promo

Galeria

Menu

Aktualności

2020.02.07    Oferta Pracy - Specjalista ds. Ryzyk i Sprawozdawczości

Vistula Bank Spółdzielczy poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Specjalista ds. ryzyk i sprawozdawczości

 

Zakres obowiązków:

 

 • Pomiar, analiza i monitorowanie ryzyk istotnych występujących w Banku, sporządzanie okresowych: miesięcznych /kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego Banku.
 • Sporządzanie sprawozdań obowiązkowych do NBP, SSOZ, KNF, GUS, GIIF itd
 • Wprowadzanie zmian i parametryzacja w systemie finansowo księgowym
 • Weryfikacja i aktualizowanie regulacji obowiązujących w banku.
 • Identyfikacja, prognozowanie oraz monitorowanie ryzyka,
 • Weryfikacja przyjętych modeli, wyznaczanie limitów przyjętych w celu pomiaru i ograniczania poziomu zarządzanych ryzyk,
 • Dokonywanie ocen rentowności produktów bankowych, nowo wprowadzanych produktów oraz innych analiz na potrzeby Zarządu Banku,
 • Przygotowywanie raportów zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • Monitorowanie realizacji przyjętej strategii działania Banku oraz sporządzanie informacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Tworzenie wewnętrznych regulacji Banku i specyfikacji technicznych
 • Inne związane z analizą ryzyk i sprawozdawczością.

 

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii/finansów/rachunkowości,
 • bardzo dobre zdolności analityczne;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, makr
 • znajomość polskich i międzynarodowych norm prawnych z zakresu zarządzania ryzykiem
 • wiedza na temat instrumentów finansowych, wyceny i metod pomiaru ryzyka
 • zdyscyplinowanie, samokontrola, dokładność i dobre umiejętności komunikacyjne, samokształcenie;
 • uczciwość, poufność, profesjonalizm w swoim działaniu.

 

Oferujemy:

 

 • pracę w stabilnym, rozwijającym się Banku Spółdzielczym
 • wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • benefity: pomoc świąteczna, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, PPE

 

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego z dopiskiem w tytule: „PRACA” na adres e-mail: sekretariat@vistulabs.pl lub w formie papierowej na adres Vistula Bank Spółdzielczy, 09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 2.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

 

2020.01.09    Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn

-

Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Paweł Myszkowski
Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 483 - pokaż numer telefonu - / fax. 483 - pokaż numer telefonu -

Sygnatura: KM 1856/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 290 - pokaż numer telefonu - 0 o godz. 11:25 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sołtysiak Zofia i Sołtysiak Paweł, położonej przy ,Borowiec, 05-555 Tarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/ 843 - pokaż numer telefonu - 4/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Borowiec, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0001_Borowiec, jednostka ewidencyjna 141806_5,Tarczyn-obszar wiejski, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 80/30 o powierzchni 0,1274 ha zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym oznaczonym na mapie "1m" o powierzchni użytkowej 87,48 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym oznaczonym na mapie "2g" o powierzchni użytkowej 37,44 m kw. oraz działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 80/31 o powierzchni 0,1896 ha, gdzie w dziale III "Prawa, roszenia i ograniczenia" jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego ”ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/32 dla której prowadzona jest księga wieczysta RA1G/ 843 - pokaż numer telefonu - 5/4 bezpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzania wszelkich mediów przez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 80/31 i 80/30, nieregularnym pasem gruntu o szerokości 8 metrów, zaznaczonym na mapie podziału geodezyjnego, w wyniku którego powstały wszystkie te działki”. Działka nr 80/31 o powierzchni 0,1896 ha w kształcie wieloboku litery "L". Od strony północnej działka ma długość około 28 metrów plus około 40 metrów, od strony wschodniej działka ma długość około 43 metry a od strony zachodniej działka ma długość około 17 metrów. Działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana, jest częściowo zadrzewiona. Teren działki jest płaski. Od strony wschodniej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plastikowej pcv. Działka nr 80/31 będzie posiadała dostępność do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogi przez działkę nr 80/30 w chwili jej zbycia na rzecz osoby trzeciej. Działka nr 80/30 przylega krótszym bokiem do działki nr 80/16, której właścicielem jest Gmina Tarczyn, która z kolei przylega do działki nr 80/7 – użytek droga – ulica Księżnej Diany, która jest własnością Gminy Tarczyn. Ulica Księżnej Diany ma nawierzchnię stabilizowaną żwirem. Ulica jest wąska nie posiada urządzonych chodników, ani oświetlenia ulicznego. Działka położona jest z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, a energia elektryczna jest w sąsiedztwie. Sąsiedztwo i otoczenie to działki niezabudowane i zabudowa letniskowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jest budynek byłego baru.

Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 510 - pokaż numer telefonu - 700 - pokaż numer telefonu - 200 - pokaż numer telefonu - 5.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

2020.01.09    Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn

-

Szczegóły licytacjiKomornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Paweł Myszkowski
Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec
tel. 483 - pokaż numer telefonu - / fax. 483 - pokaż numer telefonu -

Sygnatura: KM 1856/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 290 - pokaż numer telefonu - 0 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sołtysiak Zofia i Sołtysiak Paweł, położonej przy ,Borowiec, 05-555 Tarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/ 843 - pokaż numer telefonu - 3/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Borowiec, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0001_Borowiec, jednostka ewidencyjna 141806_5,Tarczyn-obszar wiejski, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną nr 80/29 o powierzchni 0,1906 ha. Działka nr 80/29 o powierzchni 0,1906 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 28 metrów i długości około 68 metrów. Od drogi działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana, jest porośnięta lasem. Lasu nie można podzielić bo teren jest wpisany do , gatunek dominujący sosna So około 40 lat. Działka nr 80/29 przylega dłuższym bokiem do działki nr 80/16, której właścicielem jest Gmina Tarczyn, która z koeli przylega do działki nr 80/7 – użytek droga – ulica Księżnej Diany, która jest własnością Gminy Tarczyn. Ulica Księżnej Diany ma nawierzchnię stabilizowaną żwirem. Ulica jest wąska nie posiada urządzonych chodników, ani oświetlenia ulicznego. Działka położona jest z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, a energia elektryczna jest w sąsiedztwie. Sąsiedztwo i otoczenie to działki niezabudowane i zabudowa letniskowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jest budynek byłego baru.

Suma oszacowania wynosi 38 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 510 - pokaż numer telefonu - 700 - pokaż numer telefonu - 200 - pokaż numer telefonu - 5.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

2020.01.09    Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Paweł Myszkowski
Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec
tel. 483 - pokaż numer telefonu - / fax. 483 - pokaż numer telefonu -

Sygnatura: KM 1856/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 290 - pokaż numer telefonu - 0 o godz. 11:25 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sołtysiak Zofia i Sołtysiak Paweł, położonej przy ,Borowiec, 05-555 Tarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/ 843 - pokaż numer telefonu - 4/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Borowiec, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0001_Borowiec, jednostka ewidencyjna 141806_5,Tarczyn-obszar wiejski, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 80/30 o powierzchni 0,1274 ha zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym oznaczonym na mapie "1m" o powierzchni użytkowej 87,48 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym oznaczonym na mapie "2g" o powierzchni użytkowej 37,44 m kw. oraz działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 80/31 o powierzchni 0,1896 ha, gdzie w dziale III "Prawa, roszenia i ograniczenia" jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego ”ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/32 dla której prowadzona jest księga wieczysta RA1G/ 843 - pokaż numer telefonu - 5/4 bezpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzania wszelkich mediów przez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 80/31 i 80/30, nieregularnym pasem gruntu o szerokości 8 metrów, zaznaczonym na mapie podziału geodezyjnego, w wyniku którego powstały wszystkie te działki”. Działka nr 80/30 o powierzchni 0,1274 ha w kształcie wielokąta, ale w miarę foremnego składającego się z dwóch części - pierwsza część od drogi stanowi teren komunikacyjny a druga zasadnicza część która jest zabudowana jest w kształcie prostokąta o szerokości około 25 metrów i długości około 40 metrów. Teren działki jest płaski. Na działce jest studnia kopana. Działka nie jest ogrodzona, nie jest zagospodarowana. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 87,48 m kw. oraz murowanym budynkiem gospodarczym o jednej kondygnacji nadziemnej o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 37,44 m kw. Działka nr 80/30 przylega krótszym bokiem do działki nr 80/16, której właścicielem jest Gmina Tarczyn, która z kolei przylega do działki nr 80/7 – użytek droga – ulica Księżnej Diany, która jest własnością Gminy Tarczyn. Ulica Księżnej Diany ma nawierzchnię stabilizowaną żwirem. Ulica jest wąska nie posiada urządzonych chodników, ani oświetlenia ulicznego. Działka położona jest z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, a energia elektryczna jest w sąsiedztwie. Sąsiedztwo i otoczenie to działki niezabudowane i zabudowa letniskowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jest budynek byłego baru.

Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 510 - pokaż numer telefonu - 700 - pokaż numer telefonu - 200 - pokaż numer telefonu - 5.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

Treść strony

Waluty

Dane z dnia: 2020-02-25
1 CHF
4.0537
w dół  -0.0005
1 EUR
4.2996
w dół  -0.0021
1 GBP
5.1489
do góry  +0.0196
1 USD
3.9624
w dół  -0.0148

Reklama

Kalkulator kredytowy
Kredyt Wygodny
BFG

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Płocku
    tel. 660 499 346
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223
 
10. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
 

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.